Sau khi đọc hoặc chép kinh xong, bạn nguyện như sau: "Con xin hồi hướng công đức chép (đọc) kinh Địa Tạng này cho tất cả oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con, cho cha mẹ hiện đời của con, cho ông bà, cha, mẹ, anh, chị em, quyến thuộc nhiều đời của con, con xin đồng hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới, mong cho con và tất cả chúng sanh nhờ công đức này được ở cảnh giới lành, đời nào kiếp nào cũng được gặp chánh Pháp của Phật, được gặp Minh Sư, bạn tốt, tu hành tinh tấn sớm ngày thoát khỏi sanh tử, thành Phật độ được nhiều chúng sanh". -Nếu có hồi hướng thêm cho ai đó thì đọc tên, tuổi người đó ra, ví dụ: "Con xin hồi hướng công đức chép (đọc) kinh Địa Tạng này cho ông nội con, tên....tuổi.... được sanh về cảnh giới lành, được gặp Phật pháp, sớm ngày thành Phật". "Con xin hồi hướng công đức chép (đọc) kinh Địa Tạng này cho chồng con, tên....tuổi.... mong nhờ vào công đức này xoay chuyển cho chồng con bớt nhậu nhẹt, bớt la mắng con, thay đổi tâm tính, biết tin vào nhân quả, Tam Bảo, biết thương yêu vợ con, không làm buồn khổ con nữa". "Con xin hồi hướng công đức chép (đọc) kinh Địa Tạng này cho con của con, tên....tuổi....mong nhờ công đức này con của con luôn ngoan, hiếu thảo, biết vâng lời cha mẹ, sống có đạo đức, trở thành người có ích cho xã hội, biết tin vào nhân quả, Tam Bảo." Lưu ý: Lời hồi hướng trên có thể áp dụng khi làm bất cứ việc công đức nào: ví dụ ấn tống kinh, đọc kinh (bất cứ kinh nào), trì chú, niệm Phật, phóng sanh, bố thí, cúng dường,... đều nên hồi hướng như trên. NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT!
Liên hệngay
popup

Số lượng:

Tổng tiền: